AJATUKSIANI NYKYAJASTA

23.09.2021

Viimeiset pari vuotta yrittäjänä on olleet aikamoista oppimista ja luovimista alati muuttuvan maailman  sekä ohjeistuksien kanssa.

Olen aina ollut luonteeltani  sellainen, että tahdon ymmärtää asioita kunnolla, enkä tykkää tyytyä valmiiksi annettuun kaavaan, jos en sitä ymmärrä. Kouluaikoina pidin itseäni surkeana matematiikassa, kemiassa sekä fysiikassa enkä mitenkään oppinut ymmärtämään vaikeita laskukaavoja. Aikuisena minulle vasta valkeni, ettei kaikki muutkaan olleet niitä kaavoja todella ymmärtäneet, mutta opettelivat ne vain ulkoa.  Asioiden kyseenalaistaminen, hyvän ymmärtämisen  sekä kokonaiskuvan tavoittelu on siis minulle suorastaan pakonomainen tapa. 

Olen nyt seurannut maailmanmenoa monenlaisesta näkökulmasta, tutkinut sekä  kyseenalaistanut paljon.  Etsin tietoa ja yritän oppia ymmärtämään sitä. 

Tämän hetken maailma on myllerryksessä, isoja muutoksia on ilmassa.  Historiasta olemme kuitenkin jo oppineet, ettei ihmisten erottelu ole hyväksyttävää ja johtaa aina pahoihin ongelmiin. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ihmiset ollaan saatettu esimerkiksi päämedian luomien mielikuvien avulla toisiaan vastaan ja erottelu sekä syrjiminen saattaa alkaa pian myös täällä Suomessa. Muidenkin maiden uutisia sekä sosiaalistamediaa seuranneena suunta on erittäin huolestuttava.  Suomen perustuslaki onneksi  on vahva ja tahdon luottaa että se suojelee meitä kaikkia.

Jokainen meistä voi onneksi vaikuttaa meidän yhteiseen tulevaisuuteemme ja olla ottamatta osaa tähän syrjintään ja erotteluun. 

Irimari ei ikinä tule syrjimään ketään ihmistä  ja aikoo noudattaa sekä puolustaa Suomen perustuslakia.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2


2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 §

Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.


Lähde:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2Irina / irimari